Obchodné podmienky

 
01.Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu inri.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 

02. Postup pri objednávaní
Zákazník si môže prostredníctvom internetového obchodu inri.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Nákup.

Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná prostredníctvom internetového obchodu inri.sk. Internetový obchod inri.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového obchodu inri.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

Internetový obchod inri.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojím e-mailom.
 

03. Platobné podmienky
Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály: Tatrapay a Cardpay.
 

04. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Internetový obchod inri.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uhradenia tovaru.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v internetovom obchode inri.sk ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 200 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 200 € Prevádzkovateľ dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom Prevádzkovateľa vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákaznik počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.
 

05. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese inri@inri.sk v prípade, že cena ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 50% z jeho ceny. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 

06. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si prostredníctvom internetového obchodu inri.sk kúpil tovar, ktorý už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese inri@inri.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
 

07. Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práva na opravu doruči zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením tovaru, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nevhodným ošetrovaním výrobku, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.